Beslut ska grunda sig på lagar

Beslut ska grunda sig på lagar

Vi får inte glömma att Särskilt boende, som oftast benämns Äldreboende, är en insats vars beslut grundar sig på Socialtjänstlagen, något som inte framkommer i dagens artikel i UNT - ”Låt fler Uppsalabor flytta in på äldreboende”

Socialtjänstlagens 1 kapitel och 1 § är lagens portalparagraf, som anger lagens övergripande mål och värderingar, vilket ska styra verksamheten.

Socialtjänstlagens mål är att samhällets socialtjänst skall, på demokratins och solidaritetens grund, främja människornas

  1. ekonomiska och sociala trygghet
  2. jämlikhet i levnadsvillkor
  3. aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten ska, under hänsynstagande till människans ansvar, för sin och andras sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall, bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Det är dessa lagar som våra politiker förtydligar med riktlinjer för biståndshandläggningen så att Förvaltningslagens syfte, att människor som är föremål för myndighetsutövning behandlas rättvist och demokratiskt. Förvaltningslagen garanterar enskilda individers rättssäkerhet i kontakten med myndigheter, något som även anses involvera snabb och serviceinriktad handläggning, information under handläggningstiden, att individerna förstår beslutet, anledningen till beslutet och att de har rätt att överklaga.

Ovanstående bör våra politiker vara överens om istället för att ge sig in i enskilda ärenden och försöka skapa politiska poäng.

Beslut som har överklagats och som blivit prejudicerande, är vägledande för kommunernas biståndshandläggare som fått delegering från nämnden att fatta beslut inom socialtjänstens område och utifrån de lagar som styr. Ett prejudikat är inom juridiken ett vanligt begrepp som innebär att en tidigare dom, beslut eller utslag i en domstol, fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter.

En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering, har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon är därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av så kallat särskilt boende.