Förslag Äldreomsorgslag

Olivia Wigzell,  Generaldirektör, Socialstyrelsen, överlämnade idag den 28 juni ett förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll, och skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet.

Utredningens förslag på äldreomsorgslag kompletterar socialtjänstlagen vad gäller äldreomsorgen och ska kunna läsas och förstås av till exempel äldre eller anhöriga.

I lagförslaget föreslås mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga, samt om att äldreomsorgen ska vara tillgänglig. Något jag tycker redan idag reglerades i Socialtjänstlagen då insatserna för den enskilde skulle utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.

Förslaget innehåller också bestämmelser om förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning, samt förbättringar för anhöriga och andra närstående och krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontakt. Något som de flesta redan har infört, dock med benämningen kontaktman och inte lika tydligt att det ska följa SOSFS 2011:12. Något som jag välkomnar.

Lagen ska också reglera hur uppföljningen ska ske, både på individnivå, det vill säga kopplat till insatser som beslutats för den äldre, och på kommunens nivå. Viktigt att tydliggöra den egenkontroll som ska finnas redan enligt SOFSF 2011:9

Utredningen föreslår också att en förordning om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, ska kopplas till äldreomsorgslagen. Den ska vara ett stöd och en styrning för kommun och verksamheter i syfte att utveckla kvaliteten och öka likvärdigheten i hela landet. Utredningen har tagit fram en struktur för den nationella kvalitetsordningen och vilka områden den bör omfatta, bland annat en meningsfull tillvaro, individanpassning och tillgänglighet. Viktigt är att också se över de olika benämningar som idag finns och som skapas utifrån utförarnas vilja att vara unika. 

Utredningen lämnar även flera förslag på lagstiftning som syftar till att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna och säkra likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård för patienter med kommunal hälso- och sjukvård. 

Genom att tydliggöra kommuner och regioners respektive ansvar och uppdrag att säkerställa medicinsk kompetens, både i verksamheterna och på ledningsnivå, stärks grunden för deras samverkan kring det gemensamma ansvaret för primärvården.

Något annat som också beskrivs i utredningen är detta med första linjens chefer. Även här gäller det att fundera på deras uppdrag och ansvar. Ska det vara att leda och fördela arbetet i ett omsorgsteam? Eller är det ett ledarskap med personal och budget ansvar? Det sistnämnda kan lätt skapa "hus i huset" och ännu mer olikheter. 

Oliva gav oss en bra sammanfattning enligt nedan 

Syftet:

En god kvalitet på samordnat, tryggt och säkert sätt och med delaktighet. Få stöd och hjälp för att få tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver.

Nya mål i lagen:

 • Förebyggande perspektiv
 • Hälsofrämjande
 • Stödja funktionsförmåga
 • Tillgänglighet

Andra områden som regleras:

 • Samordning
 • Individanpassning
 • Informationskrav
 • Kontinuitet, trygghet och säkerhet
 • Individuell planering
 • Anhörigstöd
 • Ledarskap
 • Personal
 • Uppföljning
 • Bestämmelser om nationella minoriteter
 • Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen

Flyttas från SoL till ÄOL

 • Specifika bestämmelser om äldreomsorgen