Med sunt förnuft till kvalitet

Med sunt förnuft till kvalitet

Harald Nordlund i Uppsala har många poänger i sitt debattinlägg i UNT den 18 oktober. Han lyfter upp ett antal hinder som han ser inför att utredningen om förslag om ny äldreomsorgslag blir lag. Han konstaterar tre övergripande frågor:

1.     vilka är hindren för att åtgärder har uteblivit,

2.     hur undanröjs dessa hinder och

3.     hur ska styrningen gå till, det vill säga, hur få kommunerna och regionerna att följa lagen? 

Han ser också att hindren inte bara är ett. Här påtalar han bristen på medarbetare, tröghet i organisationen och brister i det politiska beslutsfattandet.

Vidare gör han intressanta jämförelser och konstateranden utifrån andra samhällssektorer exempelvis skolan. Harald menar att om skollagen fick genomslag skulle den vara jämlik över landet. Men så är ju inte fallet! Uppföljning, kontroll och utkrävande av ansvar finns knappast, styrning saknas.

Många kloka reflektioner av Harald och jag håller med om att vikten av styrning och ledning samt uppföljning genom egenkontroll är otroligt viktigt.

Hur sker idag introduktion i de författningar som styr verksamheten och de beslut som fattats? Hur handleds idag våra nya medarbetare och chefer i att omsätta dessa i det dagliga arbetet?

Här kan din verksamhet få medarbetar coachning av ElisabethAtRamsta AB, som utgår från författningar, beslut och kommunens/företagets värdegrund och kompetens att omsätta dessa i det dagliga arbetet. Resultatet blir en verksamhet som arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete och personcentrerad hälsa, vård och omsorg.