Investera i ditt humankapital - vikten av att underhålla både människor och maskiner

Investera i ditt humankapital - vikten av att underhålla både människor och maskiner

I den offentliga sektorn är det vanligt att debatter kring användningen av konsulter och deras arvoden uppstår. Idag tar jag återigen del av att en offentlig arbetsgivare uttryckte oro över de höga konsultarvodena, vilket resulterade i nya restriktioner där allt nyttjande av konsulter framöver måste godkännas av kommunens högsta chefer. Denna politiska åtgärd skapar medvetet en tröghet i systemet, vilket är problematiskt men förståeligt ur vissa synvinklar.

Det är rimligt att organisationer, särskilt inom offentlig sektor, strävar efter att ha medarbetare som kan hantera kärnverksamheten utan att förlita sig på externa underleverantörer. Detta är viktig för att säkerställa kontinuitet, kvalitet och långsiktighet i leveransen av de grundläggande tjänsterna. Att ha kompetenta medarbetare på plats innebär att organisationen har full kontroll och djupare förståelse för sina dagliga operationer och utmaningar.

Dock finns det situationer där det är absolut nödvändigt att dra nytta av extern expertis. Precis som man anlitar externa experter för exempelvis ombyggnationer och större reparationer av fysiska anläggningar, bör offentliga verksamheter också vara öppna för att investera i sin "mjukare" sektor. Det är här konsulter och specialister kan spela en kritisk roll i att utveckla och underhålla organisationens humankapital.

Investeringar i medarbetares utveckling bör jämföras med underhåll av maskiner och infrastruktur. Att se medarbetare som en del av organisationens "utrustning" som kräver regelbundet underhåll, uppdateringar och ibland reparationer är ett perspektiv som kan förändra hur vi hanterar humankapital. Liksom en maskin har en servicebok, bör även medarbetarna ha en genomtänkt plan för sitt professionella underhåll. Även om många arbetsgivare idag använder medarbetarsamtal och kompetensplaner som fokuserar på interna utbildningar, missas ofta möjligheten att integrera extern expertis. För medarbetare inom hälsa, vård och omsorg, som ständigt möter komplexa och skiftande behov, är det särskilt viktigt. Att regelbundet inkludera externa specialister i utbildningsprocessen kan säkerställa att personalen inte bara uppfyller nuvarande kompetenskrav utan också är rustade för att hantera framtidens utmaningar. Detta skapar en mer holistisk och framåtblickande strategi för personalutveckling, vilket stärker både individens och organisationens tillväxt och anpassningsförmåga.

För att en organisation ska fungera optimalt bör den inte bara fokusera på att underhålla och uppgradera sina fysiska tillgångar, utan också se till att dess anställda får möjligheter till utveckling och välbefinnande. En välbalanserad strategi som inkluderar både intern kompetensutveckling och strategisk användning av extern expertis kan vara nyckeln till framgång, både i offentlig och privat sektor.

Sammanfattningsvis är det avgörande att närma sig användningen av konsulter med en balanserad syn på både kortsiktiga kostnader och långsiktiga fördelar. Med min omfattande erfarenhet inom offentlig sektor erbjuder jag expertis som kan hjälpa ledare att navigera genom dessa komplexa frågeställningar. Att anlita mig som konsult innebär att din organisation kan dra nytta av djupgående kunskaper i att förbättra arbetsprocesser och ledarskapsstrategier, vilket ger er möjligheten att fokusera på kärnverksamheten och effektivisera teamets prestationer. Jag är redo att visa hur strategiskt konsultstöd inte bara är en kostnad, utan en investering som bygger kapacitet och främjar organisationens långsiktiga framgång och innovation.