Kontaktman blir Omsorgskontakt med nytt förslag

Kontaktman blir Omsorgskontakt med nytt förslag

Utredaren Barbro Westerholm (L) lämnade den 27 november över ett förslag till Socialdepartementet om att hon ser att det i socialtjänstlagen ska införas ett krav om att äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. 

Det ska ge trygghet och kontinuitet för alla inblandade samt en mer individanpassad omsorg, menar hon. Detta är inte ett enkelt uppdrag, då det handlar om kvalificerade uppgifter där man ofta arbetar ensam och under tidspress, säger Barbro. Hon föreslår därför i förslaget att Omsorgskontakten ska ha yrkestiteln undersköterska. Alternativet som jag skulle föreslå är att uppdraget endast kan innehas av medarbetare som uppfyller kraven för ett Vård och Omsorgscollege diplom.

Förslaget kommer att förtydliga Socialtjänstlagen där jag redan idag tolkar in att det finns krav på att den enskilde har en utsedd Omsorgskontakt som följer upp att den enskilde får den service, vård och omsorg den har rätt till.

Jag välkomnar Barbros förslag och tycker också om hennes benämning – Omsorgskontakt. Den är mer könsneutralt än den benämning som oftast används idag nämligen – kontaktman.

Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Förslaget att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska föreslås träda i kraft den 1 januari 2030.