Multiprofessionellt team - nödvändigt för God och nära vård

Multiprofessionellt team - nödvändigt för God och nära vård

I Dagens samhälles debattartikeln ser debattörerna att äldreomsorgen måste förändras i grunden såväl vad gäller yrkessammansättning som vad gäller hur kommunerna arbetar. Det skulle främja medborgarnas hälsa och bromsa in ökningen av hjälpbehov. 

Jag håller med om att vi måste tydliggöra sammansättningen av yrkesgrupper i äldreomsorgen så att nära vård sker genom ett effektivt teamarbete som involverar olika yrkeskategorier.  Ett multiprofessionellt team med adekvat kompetens som arbeta strukturerat och målinriktat med rätt insatser.

Då är det viktigt att vi tydliggör de olika yrkeskategoriernas ansvar och befogenheter. I vårdhandboken finns det multiprofessionella teamet beskrivet, men endast gällande fallprevention. Här måste det ske en utveckling av beskrivningen som utgår utifrån förhållningssättet i Nära vård och det som debattörerna vill se mer av.

Nämligen en mer kunskapsbaserad äldreomsorgspolitik som effektivt leder till:

• Att hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser etableras som utgångspunkten för hur kommunerna möter medborgarnas behov.

• En ökning av andelen legitimerad personal som stärker evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen.

• Kraftfulla satsningar på kompetensförsörjning, utbildning och karriärvägar för såväl legitimerade yrkesgrupper, undersköterskor samt övrig personal inom äldreomsorgen. 

• Samlad och fokuserad forskningsfinansiering på alla nivåer och med ett tydligt uppdrag att nyttiggöra resultaten. 

Vi har idag fått en relativt ny yrkesgrupp inom hälsa, vård och omsorg, nämligen specialistundersköterskor. De har en specialistutbildning på 2 år inom Yrkeshögskola. Några av dem är idag specialistundersköterska inom hälsa och rehabilitering.

En viktig yrkesgrupp att samverka med för legitimerade yrkesgrupper förutom den enskildes/patientens Omsorgskontakt. Dessa yrkesgrupper ingår i det nära omsorgsteamet och kan dagligen stödja och bidra till en mer kunskapsbaserad hälsa, vård och omsorg till den patienten/individen.