Tillitsbaserad styrning

Jag tar del av en intressant artikelDagens Samhälle där Björn Brorström, Professor emeritus, Kommunforskning i Västsverige och Gustaf Kastberg Weichselberger, Professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och Kommunforskning i Västsverige menar att omfamnandet av tillitsbaserad styrning, bland politiker, tjänstemän, konsulter och en och annan mindre kritisk forskare mycket väl kan leda till kvalitetsbrister, försämrad styrning, större risktagande och sämre förmåga och kapacitet att möta utmaningar. Att okritiskt hålla fast vid lösa positivt värdeladdade ideal som i praktiken förefaller kunna vara allt och inget bör inte vara en fortsatt ledstjärna för styrning och ledning av offentlig verksamhet. 

Läs deras artikel som ger en hel del att tänka gällande tillitsbaserad styrning.

De sammanfattar sin kritik i fem punkter där de bland annat tar upp att vi se att det idag styrs mindre och inte allt för sällan att det styrs för lite. De beskriver också att tillitsbaserad styrning ofta bygger på en stark informell auktoritär styrning och att insyn i verksamheten saknas. En omfattande forskning visar på att vid tillitsstyrning finns förekomsten av egenintressen, suboptimering, målkonflikter och kompetensbrister.

Mycket kloka tankar om vikten av styrning och ledning och fokus på dem vi är till för.

Jag lyfter också behovet av Styrning och ledning ger arbetsglädje i detta Youtube klipp.