Multiprofessionellt team - nödvändigt för God och nära vård

Multiprofessionellt team - nödvändigt för God och nära vård

I Dagens samhälles debattartikeln ser debattörerna att äldreomsorgen måste förändras i grunden såväl vad gäller yrkessammansättning som vad gäller hur kommunerna arbetar. Det skulle främja medborgarnas hälsa och bromsa in ökningen av hjälpbehov. 

Jag håller med om att vi måste tydliggöra sammansättningen av yrkesgrupper i äldreomsorgen så att nära vård sker genom ett effektivt teamarbete som involverar olika yrkeskategorier.  Ett multiprofessionellt team med adekvat kompetens som arbeta strukturerat och målinriktat med rätt insatser.

Då är det viktigt att vi tydliggör de olika yrkeskategoriernas ansvar och befogenheter. I vårdhandboken finns det multiprofessionella teamet beskrivet, men endast gällande fallprevention. Här måste det ske en utveckling av beskrivningen som utgår utifrån förhållningssättet i Nära vård och det som debattörerna vill se mer av.

Nämligen en mer kunskapsbaserad äldreomsorgspolitik som effektivt leder till:

• Att hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser etableras som utgångspunkten för hur kommunerna möter medborgarnas behov.

• En ökning av andelen legitimerad personal som stärker evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen.

• Kraftfulla satsningar på kompetensförsörjning, utbildning och karriärvägar för såväl legitimerade yrkesgrupper, undersköterskor samt övrig personal inom äldreomsorgen. 

• Samlad och fokuserad forskningsfinansiering på alla nivåer och med ett tydligt uppdrag att nyttiggöra resultaten. 

Vi har idag fått en relativt ny yrkesgrupp inom hälsa, vård och omsorg, nämligen specialistundersköterskor. De har en specialistutbildning på 2 år inom Yrkeshögskola. Några av dem är idag specialistundersköterska inom hälsa och rehabilitering.

En viktig yrkesgrupp att samverka med för legitimerade yrkesgrupper förutom den enskildes/patientens Omsorgskontakt. Dessa yrkesgrupper ingår i det nära omsorgsteamet och kan dagligen stödja och bidra till en mer kunskapsbaserad hälsa, vård och omsorg till den patienten/individen.  

Meddelandeblad om Omsorgskontakt

Meddelandeblad om Omsorgskontakt

Sedan den 1 juli 2022 är det lag på att alla med hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. 

Men vem kan utses till uppdraget och vilka arbetsuppgifter ingår i rollen? Svaret kan du ta del av i Socialstyrelsen svar i meddelandebladet ”En fast omsorgskontakt i hemtjänsten”.

I meddelandebladet som riktar sig till chefer och verksamhetsansvariga i omsorgen förklaras vad som gäller i och med lagändringen som kom i somras. 

Här beskrivs att syftet med lagen är dels att höja kvaliteten på hemtjänsten, dels att ge trygghet och kontinuitet för brukare, anhöriga och personal. 

Det är ansvarig nämnd i kommunen som är skyldig att säkerställa att alla som får hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt. 

Exempel på konkreta arbetsuppgifter som Socialstyrelsen nämner är: genomförandeplaner, samordning med sjukvårdspersonal och uppföljningsmöten med biståndshandläggare.

 

 

Lagar, avtal och annat kul

Lagar, avtal och annat kul

Förra veckan höll jag min föreläsning "Lagar, avtal och annat kul" för studerande på YH utbildning till specialistundersköterskor med inriktning hälsa och rehabilitering. Det var ett taggat gäng där vi fick intressanta dialoger om dilemmor utifrån de regelverk som styr vårt arbete och andra beslut som är fattade.

Då ett av mina budskap är vikten av att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete och förbättringshjulet ber jag dem att hjälpa mig med utvärderingen av eftermiddagen så att jag kan förbättra min föreläsning till nästa gång. Gör det enkelt brukar jag säga, använd smilegubbar och om du vill skriv gärna dina förslag.

En av deltagarna kom fram till mig och lämnade sin utvärdering med orden - jag har inte suttit på skolbänken på 20 år och trodde det skulle vara svårt att hålla fokus. Men det du förmedlade var superintressant och gav med mycket. Lagar och sånt brukar jag tycka är tråkigt vanligtvis - men inte idag. Tack!

Det var många lappar med glada :) smilegubbar och en hel del heja rop - här ett axplock:

 • Toppenbra! Tack
 • Bra och oväntat roligt! Hade velat veta mer om LSS
 • Tack! Tummen upp!
 • Toppen! Gärna mer tid :) Tack!
 • Tack för en intressant föreläsning
 • Intressant föreläsning, trots "tråkigt ämne"
 • Tack så mycket för nya kunskaper
 • Superbra föreläsning! Gick lite fort ibland om saker man kanske inte har så mycket koll på. Men det var intressant och lärorikt

Passa på och anlita mig för att kompetensutveckla dina medarbetare i hur de kan omsätta författningarna och de beslut som exempelvis politiken har fatta i sitt dagliga arbete, så att det blir lätt att göra rätt

Organistationstanke

Organistationstanke

Att vara chef och ledare inom vård och omsorg bör jämställas med att vara VD för ett företag i samma storlek.

Jag tror att det är viktigt med en tydlig ledare (VD) för exempelvis varje äldreboende, i stället för att dela upp det utifrån antal anställda. Det uppfattar jag är något som ofta föreslås som åtgärd för att skapa rimliga villkor för ledaren. Jag ser att det bara skapar otydlighet och "hus i huset". 

Istället ska det finnas bra stöd som omger VD, exempelvis HR, ekonomi, fastighet, måltider, aktiviteter och kvalitet. Dessa funktioner skapar på så sätt verksamhetens ledningsgrupp.

I en rapport av Linda Corin och Maral Babapour Chafi - Betydelsen av antalet medarbetare per chef blev svaret på frågan om ett rimligt antal medarbetare per chef enkelt - det beror på.  När ett rimligt antal medarbetare ska avgöras behöver en mängd faktorer tas i beaktande så som verksamhetens geografiska spridning, medarbetarnas arbetsuppgifter och stödet som omger chefen.

Det ska också finnas ett antal "Teamledare" i verksamheterna, med mandat att leda och fördela arbetet dygnets alla timmar och som har mandat att säkra upp kvaliteten för de "kunder" verksamheten är till för. 

Det arbetssättet skapar karriärvägar och ger möjligheter för fler att växa in i ett ledarskap för ett av de viktigast ledarjobben i Sverige!

Styrning och ledning ger arbetsgläde

Kontakta mig gärna för dialog om styrning och ledning och hur vilka delar som bör vara på plats. 

Beröm gör en glad

Beröm gör en glad

Det kom ett mail som började såhär:

Hej igen.

Jag vill bara tacka för igår och säga att jag tycker det är så givande att bara få prata och bolla tankar och idéer med nya kloka människor.

Positiv feedback gör oss alltid gott

 

 

 

Förslag Äldreomsorgslag

Förslag Äldreomsorgslag

Olivia Wigzell,  Generaldirektör, Socialstyrelsen, överlämnade idag den 28 juni ett förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll, och skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet.

Utredningens förslag på äldreomsorgslag kompletterar socialtjänstlagen vad gäller äldreomsorgen och ska kunna läsas och förstås av till exempel äldre eller anhöriga.

I lagförslaget föreslås mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga, samt om att äldreomsorgen ska vara tillgänglig. Något jag tycker redan idag reglerades i Socialtjänstlagen då insatserna för den enskilde skulle utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.

Förslaget innehåller också bestämmelser om förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning, samt förbättringar för anhöriga och andra närstående och krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontakt. Något som de flesta redan har infört, dock med benämningen kontaktman och inte lika tydligt att det ska följa SOSFS 2011:12. Något som jag välkomnar.

Lagen ska också reglera hur uppföljningen ska ske, både på individnivå, det vill säga kopplat till insatser som beslutats för den äldre, och på kommunens nivå. Viktigt att tydliggöra den egenkontroll som ska finnas redan enligt SOFSF 2011:9

Utredningen föreslår också att en förordning om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, ska kopplas till äldreomsorgslagen. Den ska vara ett stöd och en styrning för kommun och verksamheter i syfte att utveckla kvaliteten och öka likvärdigheten i hela landet. Utredningen har tagit fram en struktur för den nationella kvalitetsordningen och vilka områden den bör omfatta, bland annat en meningsfull tillvaro, individanpassning och tillgänglighet. Viktigt är att också se över de olika benämningar som idag finns och som skapas utifrån utförarnas vilja att vara unika. 

Utredningen lämnar även flera förslag på lagstiftning som syftar till att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna och säkra likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård för patienter med kommunal hälso- och sjukvård. 

Genom att tydliggöra kommuner och regioners respektive ansvar och uppdrag att säkerställa medicinsk kompetens, både i verksamheterna och på ledningsnivå, stärks grunden för deras samverkan kring det gemensamma ansvaret för primärvården.

Något annat som också beskrivs i utredningen är detta med första linjens chefer. Även här gäller det att fundera på deras uppdrag och ansvar. Ska det vara att leda och fördela arbetet i ett omsorgsteam? Eller är det ett ledarskap med personal och budget ansvar? Det sistnämnda kan lätt skapa "hus i huset" och ännu mer olikheter. 

Oliva gav oss en bra sammanfattning enligt nedan 

Syftet:

En god kvalitet på samordnat, tryggt och säkert sätt och med delaktighet. Få stöd och hjälp för att få tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver.

Nya mål i lagen:

 • Förebyggande perspektiv
 • Hälsofrämjande
 • Stödja funktionsförmåga
 • Tillgänglighet

Andra områden som regleras:

 • Samordning
 • Individanpassning
 • Informationskrav
 • Kontinuitet, trygghet och säkerhet
 • Individuell planering
 • Anhörigstöd
 • Ledarskap
 • Personal
 • Uppföljning
 • Bestämmelser om nationella minoriteter
 • Nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen

Flyttas från SoL till ÄOL

 • Specifika bestämmelser om äldreomsorgen