Öka inte bara resurser, låt också möjligheten bli en resurs!

Öka inte bara resurser, låt också möjligheten bli en resurs!

Läser en artikel i Dagen Samhälle nr 9 2019, ”Vi har inte behövt kompromissa”, där Lena Hallengren, socialminister intervjuas. Intervjun avslutas med en reflektion om den rapport som arbetsmiljöverket presenterade för ett par veckor sedan. Den rapporten visade att arbetsmiljöverket under sin särskilda tillsyn av äldreomsorgen hittat arbetsmiljöbrister på 9 av 10 arbetsplatser. Lena säger sig inte bli jätteförvånad över att de flesta av bristerna enligt rapporten beror på för hög arbetsbelastning. Hon menar att det är därför de fortsätter att öka resurserna till kommunerna så att de kan anställa fler.

Det här skulle ha kunnat varit en klok investering, om det hade varit så att det fanns en stor tillgång på utbildad och kompetent arbetskraft samt att det redan på befintliga tjänster fanns dito. Men så är ju tyvärr inte fallet!

Ett ekorrhjul snurrar med en vård som behöver kompetent arbetskraft till redan befintliga tjänster, inte till fler tjänster. Då vården och omsorgen är beroende av rätt antal  händer för att klara service och omvårdnaden hos vårdtagaren, anställs dessa ”händer” på visstid utan att de har adekvat utbildning. Ofta sker detta också med bristfällig handledning och introduktion, då tid och möjlighet för detta saknas. Vårdtagarna behöver ju sin hjälp omgående och kan inte vänta, så dessa personer måste snabbt in i driften. En följd av detta brukar bli att den utbildade personalen får göra om och göra rätt, och skriva avvikelser och ta emot klagomål. Chefer och ledare får i sin tur använda sin tid till att utreda avvikelserna och klagomålen, istället för kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är inte lätt att göra rätt just nu i vården och omsorgen. Till det kommer all negativ media, dialogen om att inte använda sig av bemanning och expertis. När det kanske är precis den förstärkning som behövs, för att skapa förutsättningar för ett arbete mot utveckling.

Just nu sker åtgärder ute i kommunerna för att möjliggöra för arbetssökande personer att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. Ofta sker detta via studier för den arbetssökande på kommunernas yrkesvux. Här måste alla följa gällande lagar, regler, studietider och riktlinjer och inte ta hänsyn till personernas individuella förutsättningar. Det innebär att den studerande inte alltid når upp till studiemålen och arbetsgivarens krav på kunskap och kompetens. De går ut sin yrkesutbildning utan att, till fullo ha tagit den till sig och har därmed inte klarat sin examen. Det i sin tur leder till att personer, som trots utbildning, saknar rätt kunskap och kompetens och som inte kommer att erhålla någon anställning.

I vården finns just nu också många personer som inget hellre vill, än att få välja om och välja rätt utbildning. De har kanske valt att gå samhälls- eller annat program på gymnasiet. De har börjat som visstidsanställda och förstått att de nu hamnat rätt. De vill nu utbilda om sig för att få kunskapen, kompetensen och möjligheten till en tillsvidareanställning. Tyvärr blir det oftast stopp för dem att vuxenstudera. De kan inte prioriteras, då studieplatserna först måste fyllas med dem som ingen gymnasieutbildning har.  Det innebär att dessa taggade personer till slut väljer andra vägar och andra yrkesbanor. Detta eftersom de utan utbildning inom  vårdbranschen inte kan få en tillsvidareanställning, vilket de också inser är självklart för ett så avancerat uppdrag.

Så Lena, det stöd kommunerna behöver är medel för att låta elever på yrkesvux få den tid de behöver för att klara de krav som ställs på kunskap och kompetens av arbetsgivarna.  Det krävs också resurser så att människor med gymnasieutbildning får rätt att välja rätt och välja om. Att de får stöd att validera och byta yrkesbana. Ställ gärna frågan till personer i ditt nätverk, om den personen idag arbetar med det den en gång utbildade sig till…

Jag hoppas på en förändring och att arbetsgivarna inom Hälso-, vård- och omsorgsbranschen får medel och möjlighet att skapa en attraktiv vård och omsorg, med rätt kompetens utifrån branschens krav.


Skriv ut   E-post